Inledning och information om hemsidan.

alfa-og-omega

 

 

Välkommen! Mitt namn är Gun Jalmo Karlsson.

Det finns ett par orsaker till den här hemsidan. För det första tycker jag om att tänka och skriva om den kristna tron. För det andra var det en vän som uttryckte sina svårigheter att få ett sammanhang i sitt bibelläsande. Då fick jag idén att försöka ge en överskådlig bild av centrala teman i Bibeln, vilket kan underlätta läsandet. Jag är bland annat teolog och har tyckt om att studera Bibeln ända sedan jag blev kristen i tjugoårsåldern. Det var flera av mina skolkamrater som vittnade om sin tro på Jesus och bad för mig. Det var, och är det bästa som hänt mig.

Det största vi kan erfara som människor är att lära känna honom som älskar oss så oändligt mycket här och nu, och få ett hopp om evigt liv hos honom. Han har gjort allt för att vi ska räddas och komma hem till honom.

Om Du som läser har frågor om den kristna tron och Bibeln, så är du välkommen att skriva kommentarer här eller till min e-post, som du finner lite längre ner på sidan.

 

 

 

+++

 

I det bibliotek av böcker som Bibeln utgör finns ett sammanhängande budskap. Trots att det skrevs av så många olika författare under loppet av ca 1500 år, framträder ett enhetligt budskap med tydliga teman från början till slut. Från det första kapitlet till det sista handlar det om Gud, om vem han är och vad han gör. Det handlar också om oss, vilka vi är i relation till vår Skapare och hur vi kan leva i gemenskap gemenskap med honom, nu i tiden och i evighet.

Vägen från paradiset till en ny himmel och en ny jord med Guds fullkomliga närvaro går via den mänskliga historien som präglas av olydnad, synd, lidande, död, räddning och upprättelse. Det är den stora berättelsen som vi alla kan relatera till .

Hur började allting, varför ser världen och vi ut som den gör och hur kommer det att sluta?   Vem är vår Skapare och Gud ? Vad är en människa egentligen? Hur hamnade vi i denna värld, så ofattbart vacker och genialiskt designad, men samtidigt så märkt av synd, lidande, ondska och död? Vad är egentligen meningen med allt detta? Dessa stora frågor kan vi ana svaren på i studiet av Bibeln.

Det är berättelsen om hur Skaparen befriar skapelsen från förstörelse och återför människor till gemenskap med sig själv. Som i varje god bok är början och slutet viktiga. Guds vilja med skapelsen, som vi läser om i den första boken, fullkomnas och avslutas i den sista.

Det är en spännande berättelse fylld av färgstarka personer, drama, kärlek, konflikter och svårigheter. Vi kan känna igen oss i de människor som skildras och vi lär känna den Gud, som valt att uppenbara sig för oss på detta sätt. Det är en helt unik skildring, och framför allt sann.

Bibeln handlar om Gud och människor och därför också om livet självt, om kärlek, hopp och tro, möten med Gud, familjekonflikter av olika slag, arbete och strävan, krig och fred, glädje och sorg, osv. Som bok betraktad rymmer den det mesta av spännande och lärorika berättelser.

Det är inte en slump att det just är i formen av berättelser som Gud väljer att visa oss vårt och hela skapelsens ursprung t ex. Dessa förunderliga texter är så enkla att ett barn kan förstå dem, och samtidigt så komplexa och mångbottnade att vi nog aldrig blir färdiga med dem . De handlar om kärlek, brott och straff, den gode och den onde, om konsekvenserna av människans val när hon sätts på prov, om olydnad och förlorad gemenskap, om löftet om upprättelse. Det kan alla förstå och mycket litteratur bygger på denna grundstomme.

Och mitt i detta myllrande liv verkar Gud. Bibeln är verkligen Guds Ord och samtidigt människors ord och innehåller den underbara sanningen om Guds räddningsplan för sin förlorade mänsklighet.

 

 

 

 

 

 

Namnet på bloggen syftar på den första bokstaven i det hebreiska alfabetet, alef, och omega på den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Jag tänker fundera över hur Gud verkar från början till slut med ett bestämt mål och att han gjort det möjligt för oss att förstå och leva i enlighet med detta. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, säger Herren följande och sammanfattar på så sätt hela historien:

”Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden”. (22:13).

 

Inom Bibelns pärmar får vi del av hela historien utifrån Guds eget perspektiv, från tidens absoluta början till historiens slut, Det makalösa som uppenbarelsen om Gud ger oss insikt i är, att universum inte gett upphov till sig själv utan det är verklighetens Herre, vår personlige Gud, som också är alltings upphov. Han är Skaparen. Han är Frälsaren, fullkomligt uppenbarad i Sonen, Jesus Kristus, som dog för våra synder och uppstod från de döda. Jesus är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom honom. I honom har vi syndernas förlåtelse, liv och frid.

Men Gud slutar inte att verka, tvärtom. Vår existens hänger på att han fortsätter att uppehålla sin skapelse. Guds Ande är lika verksam idag som i skapelsens begynnelse, och föder människor på nytt till liv i Kristus. Anden är livgivaren, som verkar tillsammans med Fadern och Sonen.

Ytterst är allt Gud är och gjort ett mysterium, som vi aldrig kommer att förstå, men vi får ta vara på det han uppenbarat för oss och som är begripligt. Framför allt nalkas vi allt detta i förundran, tacksamhet och tillbedjan.

Gud skapade allt i begynnelsen, och den tid som då inleddes har han själv verkat i för vår frälsning, och han kommer att avsluta tiden med sitt eviga Rike. Riket kom först till jorden i och med Jesu födelse, död och uppståndelse och verkar i världen bland hans folk som lever för att vittna om Jesu herravälde. Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor och där inget ont kan förstöra hans skapelse längre. Det får vi en liten glimt av, men inte mer.

Vad gäller innehållet så finns det dels fasta sidor där jag går igenom de stora linjerna från Bibelns första till sista bok, och inlägg, som belyser olika aspekter. Jag lägger även ut sagor med motiv från Bibeln, egna dikter och lite musik. För mig är det viktigt att uttrycka den kristna tron på många olika sätt. Min teologiska utbildning gav mig inte de kunskaper och den insikt om Guds ord jag ville ha, utan jag har på egen hand fortbildat mig under decennier genom att läsa goda kommentarer och teologi som vilar på klassisk kristen grund.

 

+++

Lite mer information om mina intentioner med denna hemsida.

 

 

 

 

Utgångspunkten för den här hemsidan är att låta Bibeln tala och försöka förstå helheten av dess budskap. Jag gör personliga reflektioner över texternas betydelse i sitt stora sammanhang. Dessa personliga tankar är dock förankrade i en traditionell kristen tolkning av Bibeln och vem Gud är. Jag utgår från det grundläggande för vår tro, att Gud uppenbarat sig själv i och genom sitt Ord.

Det viktigaste för mig är att utgå från texterna själva och försöka förstå vad Gud ville säga genom sina tjänare som skrivit bibelböckerna och inte hur olika traditioner tolkat dem. Jag instämmer till fullo i Bibelns eget vittnesbörd om sig självt, och ett av flera ställen som säger samma sak är detta:

”Hela Skriften ärutandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, 17 så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
 ” (2 Tim 3:16).

Efter sin uppståndelse sade Jesus så här till lärjungarna vid Emmaus: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna”. (Luk 24:27).

Det kan sägas sammanfatta min strävan att förstå Guds Ord och därför tar jag avstånd från liberalteologi och akademisk bibelkritik som inte räknar med Guds inspiration.

 

+++

 

 

 

I Reflektioner på vägen från Genesis till Uppenbarelseboken handlar det om det övergripande budskapet om Guds handlande och hur allt hänger samman. Det blir en översiktsbild av vad jag ser som gemensamma teman i Bibeln. Det är viktigt att se helheten och de stora linjerna i ett fågelperspektiv. Det finns ett sammanhängande budskap.

Gud har inspirerat författarna till de olika böckerna, som skrev ner det Gud ville förmedla, för att vi skulle tro och förstå det vi behöver veta om skapelsen och frälsningen.

I den allmänna uppenbarelsen om Gud skaparen förstår vi att han finns och har skapat allt i naturen på ett så underbart sätt och att vårt samvete gör oss medvetna om rätt och fel. I den speciella uppenbarelsen i Bibeln får vi veta vem han är och vad han gör i sin kärlek för att rädda oss från dödens och syndens makt genom sin Son Jesus Kristus.

Jag reflekterar också över viktiga bibliska begrepp i sektionen Från Alef till Omega, från A till Ö. Det börjar med Abba, Fader, och slutar med Omega, när Guds Rike blir synligt för alla på denna jord.

 

+++

 

 

 

 

 

Bibeln är som ett pussel. Alla bitar måste komma på sin plats för att vi ska förstå helheten. En ensam pusselbit räcker inte för att se mönstret och helheten.

Det finns ju många olika slags texter i Bibeln och de skall läsas utifrån sina egna förutsättningar: berättande texter, lagsamlingar, direkta tilltal från Gud genom profeterna, syner, rent faktiska beskrivningar av skeenden, vishetslitteratur, apokalyptik, evangelier, brev b la. Bibeln föll inte ner från himlen fix och färdig utan det är resultatet av en lång process, som det här inte finns plats att diskutera närmare. Gamla och Nya Testamentet hänger ihop och det går egentligen inte att förstå det ena utan det andra.

Ju mer man läser Bibeln desto tydligare blir det att Gud själv initierat, inspirerat och fullbordat denna process. Det handlar om det rike Gud vill upprätta, när skapelsen befriats från syndens förbannelse. Det handlar om hans Son , Jesus Kristus och vad Gud gör i historien för att bana väg för hans ankomst till jorden.

Förebilder, typer, profetiska utsagor handlar om Kristus, från Genesis till Uppenbarelseboken. Han var till före begynnelsen, profeterna förutsåg hans första ankomst till jorden och idag väntar vi på hans återkomst som Kung och Herre.

En god regel vid bibelläsningen är att beakta kontexten, sammanhanget, och låta skrift tolka skrift. Bibeln utgör en helhet och delarna förstås bäst tillsammans i denna helhet. Texterna förklarar varandra och blir tydligare i det mönster som framträder när man ser till helheten. En annan viktig regel är att utgå från författarens situation och vad han ville förmedla till sina läsare.

Det unika med Bibeln är att den verkligen är skriven av människor i sin tid och samtidigt rymmer det Gud ville att vi skulle få veta om honom och hans räddningsplan för mänskligheten. Han har verkat i och genom de människor som skrev. De var utvalda och förbereddes för sin uppgift i en levande kontakt med Gud, där de lärde sig vara lyhörda för honom. Ofta fick de höra eller se det Gud ville förmedla eller inspirerades att beskriva skeenden och händelser som Gud ville.

+++

 

 

 

 

 

 

Vi ska inte säga något annat om Gud än det han säger om sig själv. Vi skulle inte veta något om honom om han inte själv visat oss det, i ord och gärningar. Därför ska Ordet få tala till oss, som det står skrivet och vi ska inte lägga till, dra ifrån eller förvanska det. Vi är inte domare över det, utan det är tvärtom Ordet som upplyser, dömer och hjälper oss.

Hebr 4: 12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det är dock nödvändigt med fördjupande bibelstudier för att i bred bemärkelse förstå hela kontexten som texterna är skrivna i, inte bara den omedelbara kontexten i det aktuella avsnittet, utan hela det kulturella, kunskapsmässiga och religiösa sammanhang som författarna levde och verkade i. Mycket är svårt för oss att förstå och kräver kunskap, särskilt i GT, och har har inte samma betydelse för oss idag. Vi behöver kunskap för att förstå hur de tänkte och vad de menade med vad de skrev för sin tid.

Bibeln är verkligen skriven för oss, för människor i alla tider, men den skrevs till de människor som levde i de tidsperioder som skildras. Den innehåller de unika sanningarna om Gud och vårt liv men är samtidigt en tidsspegel för förhållanden som var speciella för just den tiden. Alla texter har ändå mycket att säga oss på olika sätt och ger tillsammans en sammanhängande bild av Gud, oss själva och historien.

Jesus bad innan sitt lidande i den s.k översteprästerliga förbönen för oss: ” Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning”. (Joh 17:17). Det kan också bli vår bön i studiet av Guds Ord.

 

manuskript
Bokkonst på högsta nivå.

+++

För oss kristna betyder sanningsanspråket allt. Det finns en absolut sanning som bara Gud vet och förmedlar till oss. Hans Ord är sanning, Jesus är sanningen och den helige Ande är sanningens Ande.

Johannes 1:1, ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” är lika sant och relevant för vårt liv och hela verkligheten, som både 1:1 Mos ” I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” och Uppenbarelseboken 21:1: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord.” Det hänger ihop, vad Gud gör från början till slut och hur han gör det. Det är också lika sant.

Förutom nämnda sektioner så lägger jag ut nya inlägg under Det senaste. Det finns även fasta sidor med olika innehåll, särskilt kortare Bibelreflektioner förutom många rekommenderade YouTube- klipp.

 

+++

 

 

 

 

Bibelns centrum är den levande Guden och hans räddningsplan för oss människor. Så det handlar om oss i högsta grad. Den ger svar på de eviga frågorna om ursprung, mening och mål, om varför kärleken är det viktigaste i våra liv, och om allt det som föröder Guds liv genom synd och död. Det finns också många förebilder till Guds handlande när han dömer sina fiender och räddar sitt folk. Det är ett av de grundläggande teman som löper genom Bibeln.

Gud som är fullkomligt rättfärdig och helig i sin kärlek, är domare och frälsare. Detta kulminerar i Jesu offerdöd för oss, när Gud dömer synden som Jesus tagit på sig själv. På korset avslöjas de ofattbara djupen i Guds kärlek och rättfärdighet. Vi blir frikända och förklaras rättfärdiga. Vi ska följa denna tråd genom skrifterna, från löftet om Befriaren i 1 Mos 3:15 till hur slutfrälsningen skildras i Uppenbarelsebokens sista kapitel.

Det finns självklart paralleller mellan begynnelsen och änden och därför är det intressant att studera Bibelns första och sista bok extra noga. De stora teman som dominerar innehållet är b la, till vilka jag återkommer på många ställen:

Skapelsen i Gen 1 – skapelsen av en ny himmel och en ny jord i Upb 21:1

Livets träd i Gen 1- i Upb 22:2

Guds närvaro bland människorna Gen 2-3 – Guds närvaro Upb 21:3

Ormen i Gen 3 – den gamle ormen och draken i Upb. 20

Döden som konsekvens av de första människornas olydnad Gen 2 och 3 – liv och seger över döden i Upb. 20:4

Den första martyren i Gen 4 – martyrernas skara som ropar under altaret i Upb 6:9-11

Babels torn Gen 11 – Antikrists rike Upb 17

Guds domar efter syndafallet Gen 3 – Guds vredesdomar Upb 16-18

Två folk, de ogudaktiga och de från Gud avfallna gentemot de gudfruktiga och trogna, representerade i form av två kvinnor, Skökan och Bruden.

Två städer, Babylon och Jerusalem.

 

+++

Gud avslutar det han påbörjade i begynnelsen. Han har första och sista ordet. Han räddar sin skapelse och segrar genom sina domar över alla fiender på ett fullkomligt rättfärdigt sätt. Han återger skapelsen dess värdighet, tröstar och upprättar de troende som lidit förföljelse och dödats för sin tro.

Allt blir till slut som Gud ville att det skulle vara från början och lovprisningen för denna Guds underbara frälsning upphör aldrig i evigheters evighet. Han får all ära, tacksägelse och lovsång som endast tillhör honom. Gud blir allt i alla.

Bibeln handlar om skapelsen och nyskapelsen, hur allt började och hur allt kommer att sluta. Den rymmer den absoluta begynnelsen för tid och rum och tidens slut samt de viktigaste historiska händelserna däremellan. Historia blir frälsningshistoria när Gud verkar och den fullbordas i evigheten, i Guds rike.

 

 

 

 

Ett annat viktigt tema i anslutning till detta är tro och lydnad. Från allra första början ställs människan inför ett val: att tro och lyda vad Gud sagt, och detta återkommer genom alla bibelböcker. Hur hon sedan väljer präglar hennes liv och relation med Gud och det handlar till sist om de två vägarna, två slutdestinationer, två slags liv.

Med eller mot Gud. Det finns inga gråzoner när det gäller detta och det är det viktigaste val vi gör eftersom det påverkar oss i evighet.

Gud sluter sedan förbund med dem han utvalt och i denna överenskommelse finns villkor. Lever man i förbundet och håller fast vid vad Gud sagt i tro och lydnad, gör Gud sin del och välsignar,vägleder och hjälper. Bryter man förbundet och förfaller till avgudadyrkan, gör Gud det han redan förvarnat om att han ska göra. Han dömer även sitt folk, eftersom han är en rättfärdig och helig Gud. Hela profetlitteraturen är en uppgörelse med avfallet och förbundsbrotten från folkets sida och de förfärliga konsekvenser det får. Det börjar redan i Domarboken och fortsätter till GT:s sista bok. Guds folk avfaller till otro och olydnad.

Det är alltså också ett tema: den sanne Guden i motsats till avgudarna.

Bibeln ger oss alltså historien från Guds perspektiv, vad som är viktigast för honom att vi ska få veta. Det är till stor del i form av berättelser. De har ju från mänsklighetens början varit ett av det förnämsta och främsta sätten att förmedla kunskap, insikt, tillhörighet och mening. Man speglade sig i berättelserna för att förstå sig själv, sitt sammanhang och omgivningen, hela kosmos och Gud.

Bibeln är ju varken en lärobok eller uppslagsbok i filosofi, naturvetenskap eller ens teologi. Den presenterar ingen teoretisk lära om Gud utan förmedlar uppenbarelsen om Gud som talar och agerar och på så sätt gör sig känd. Han berättar om sig själv och om oss i relation till honom.

+++

I Nya Testamentet finns naturligtvis en teologisk reflektion, dels utifrån det gamla förbundets skrifter, dels utifrån vad Jesus sagt och gjort i det nya förbundet. En teologi utformades genom denna reflektion och kommentar till GT och utifrån den rent konkreta situationen när evangeliet förkunnades och frågorna om förhållandet mellan omvärlden blir aktuell. Det gällde både judendomen, hednakulterna och tidig gnosticism.

Därför är det bland det viktigaste vi kan göra att studera Guds Ord. Så välkommen att läsa vidare och även kommentera!

+++

2e9ce39dfd

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive