Eskatologisk ordbok. Del IV-VII.

Profeten Daniel och Johannes beskriver  himmelska realiteter och framtida händelser och använder därför symboler och bildspråk för att beskriva vad de såg i syner från Gud.  Imperierna som Daniel fick se  framställdes som fyra vilddjur (kap 7), medan kung Nebukadnessar i sin dröm såg en jättelik staty (kap 2)  Det visar hur olika perspektiven är. Gud ser sanningen om människor och skenden, vad de verkligen är bakom lögner, sken och maktfullkomlighet.

Antikrist och den falske profeten (vilddjuret från jorden)  framställs i Upb som vilddjur, varav det ena kommer ur havet och det andra från jorden, kap 13. Det anspelar naturligtvis på  Daniels vision. Det är så Gud ser dem, de är i uppror mot Gud och bedrar och förstör mänskligheten. Johannes hämtar mycket b la från Daniels bok och Hesekiel. Vad gäller den sistnämnde så återkommer jag till Gog och Magog.

Johannes såg vår frälsare Jesus som ett lamm som blivit slaktat (kap 5) , en oerhört stark och tydlig bild för judarna. Det går tillbaka till den första påsken när Gud befriade sitt folk ur Egypten. De skulle fira detta som en evig påminnelse om Guds trohet mot sitt förbund och hans makt att frälsa. Men han beskrivs också som lejonet av Juda i samma kapitel, även det en stark bild som visar på det profetiska skeendets fullbordan ända ifrån 1 Mos 49: 8-12. Det är fascinerande och framhäver att Jesus segrade över alla fientliga andemakter när han dog på korset och därför kan komma tillbaka som Herre och Domare i all sitt majestät och kraft.

Det är Lammet, som i kraft av sitt frälsningsverk på korset är den ende som kan öppna den förseglade bokrullen som innehåller den sista tidens händelser.

Satan liknas vid en stor eldröd drake med sju huvuden och tio kronor, (kap 12), det upproriska och gudsfrånvända system av fientlighet mot Gud och hans folk , avguderi, synkretism,  ekonomisk orättvisa och maktfullkomlighet som kännetecknar Babylon från början i Bibeln och är ett genomgående  tema, symboliserars av skökan (kap 17).

Det är starka och tydliga bilder av de andliga makter som kämpat mot Gud och som gör ett sista försök innan Jesus kommer tillbaka. Det kontrasteras mot Kristi rena brud, helgad åt Herren, mot det himmelska Jerusalem som kommer ner från ovan och är skild från all andlig och världslig orenhet.

+++

Här används talen sju och tio som symboliserar fullhet.  Andra tal är som sagt 4, vilket betecknar den skapade världens mått,  12, 24, 144 000, vilket är lika med 12×12, fullheten av Guds folk. Jag tror man måste förstå talen symboliskt, och att det inte är möjligt att tillämpa dem på ett bokstavligt antal. Det finns andra angivelser av tid som är mer exakta.

I Daniels bok kap 9 finns några av de svåraste verserna att förstå i hela Bibeln, 24-27. Där talas om 70 veckor, 7 veckor och 69 veckor, och en speciell vecka och uttrycket ”mitt i veckan”. Även i kap 7 ”en tid och tider och en halv tid”, (samma uttryck används i Upb 12:14, där det handlar om kvinnan (församlingen) som flyr från ormen, draken(satan),   kap 8, 2 300,dygn,  kap 12, 1290 dagar.

I Upb återkommer siffran 42 månader i kap 11:2, 13:5, och 3 och 1/2 dagar för de två vittnena i kap 11. Man kan hitta många fler sammanhang uppbyggda på tal ,men det får räcka med att säga att tal är viktiga för Johannes när han ska ge form åt sina visioner. Vad är viktigt för oss att ta vara på i det stora hela? Att Gud ner på detaljnivå har kontroll över hur länge de onda makterna får härja. Det är en begränsad tid och Gud vet exakt vad som kommer att hända innan det sker. Han vill bara förbereda oss på det.

Jesus beskrivs också rent konkret som den förhärligade  Människosonen (kap1:13)   utifrån Dan 7:13ff). Jesus talade om sig själv just som Människosonen i evangelierna. I kap 19 möter vi Jesus som Kungars Kung och Herrars Herre när han ska komma tillbaka till jorden som dess rättmätiga härskare. Själva domsförfarandet administreras och verkställs av änglar. Gud befaller att det ska ske ske, och de utför hans befallning. När Jesus kommer tillbaka blir hans redan vunna seger helt uppenbar för alla.

Jesus själv använde Danielsboken i sitt eskatologiska tal, för att peka på ett avgörande tecken i slutskedet av den sista tidens händelser.  Vi ser också inflytande från den, liksom från Hesekiel, Sakarja och flera andra bibelböcker. Allt hänger ju ihop, Guds Ande har inspirerat alla författare till Bibeln så därför säger de samma sak. Gud vill ha sitt budskap igenom, att vi inte ska bedras utan hålla oss till honom och hans ord och be om kraft att uthärda allt som måste ske,  medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan, Jesu återkomst i härlighet.

Sakarjas apokalyptiska skrift sammanfattar vad det ytterst handlar om i kap 8-14, där Jerusalem är i centrum. Liksom hos Jesaja blandas profetiorna om det kommande messianska riket och den slutstrid som kommer att stå om  den plats som Gud från början har utvalt, Sion, den store Konungens stad  dit Jesus ska komma tillbaka. Det har handlat om Guds beslut att utvälja ett folk, ett land, en stad, vilket  Guds fiender rasar emot. Ytterst är det därfär ett hat som riktas mot Gud själv och hans Smorde och den frälsning endast han kan skänka. Människan har alltid velat gå sin egen väg, göra sig ett namn, bygga sina imperier och välja de gudar hon ska tillbe . Men Guds utkorelse av Abraham och hans ättlingar ledde fram till den underbara välsignelse som skulle göras tillgänglig för alla folk, att tro på Jesus Kristus och få bli Guds barn.

Armaggedon, eller den sista striden, handlar inte om en stor militär konflikt på Meggidoslätten i norra Israel enligt  bibelforskaren Dr Mike Heiser  utan  avser Jerusalem. Det är mer begripligt utifrån hela den bibliska historien, och har då också den andliga dimensionen med. Vi vet också att konflikten om Jerusalem är lika aktuell idag och påverkar den politiska verkligheten i  Mellanöstern. Jag kanske återkommer till detaljerna, men här kan man titta på en kort introduktion till Heisers tes i detta klipp:

Jag rekommenderar hans böcker, hemsida, Podcast,YouTube-klipp. Heiser är bland de mest kunniga och intressanta bibelforskarna och han har gjort så mycket för att göra akademisk forskning tillgänglig för allmänheten på ett fantastiskt sätt. Det mesta är dock ännu på engelska.

+++

Del V.

Jesus tittade både bakåt i historien för att förbereda lärjungarna på vad som skulle hända, och framåt mot sin egen återkomst. Rent fysiskt befann han sig på tempelområdet när han talade om den sista tidens  och vad som skulle utmärka den händelse som skulle ha en avgörande betydelse för en ny fas.

Matt 24: 15     När ni då ser ‘förödelsens styggelse’  som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det. Den förödelsens styggelse (hebriska sikkus samem och grekiska tò bdélygma tés eremóseos)  som Daniel fick en vision om på sin tid (Kap 11:31)  uppfylldes ju delvis när kungen i det hellenistiska  seleukiderriket ,  Antiochus Epifanes IV, år 167 f Kr vanhelgade templet i Jerusalem genom att bygga ett altare ovanför brännofferaltaret och offra en gris på det och utropa Zeus som gud . Det hade pågått en tid av helleniserings kampanjer i Judéen och en del judar sympatiserade med detta, medan andra ville göra våldsamt uppror, vilket också skedde.

Ordet βδέλυγμα, bdelygma, förekommer b la i Upb 17:4,5 som översätts med skändlighet och avser hela den av Gud dömda och därför avskyvärd, vidrigt orena avguderi och sexuella omoral som skökan representerar.

Uttrycket förödelsens styggelse betyder något som är vedervärdigt i Guds ögon, förbjudet och helt förkastligt,  som orsakar stor förstörelse, förödelse. Det behöver uppenbarligen inte enbart vara någon fysisk förstörelse som avses, utan är framför allt andligt. Det handlar återigen om avguderi, falska gudars maktanspråk och vilja att ockupera Guds domän, den plats han utsett för sin närvaro, som ju templet var.

När Jesus relaterade till detta såg han dels bakåt men också fram emot det som skulle ske år 70 e Kr, när templet återigen vanhelgades av romarna. I linje med den profetiska förståelsen av viktiga händelser som kan ha flera uppfyllelser, avser det även tiden före hans egen återkomst. Ett tecken på att det eskatologiska skeendet börjar kulminera, är att något kommer att ske i Jerusalem, på helig plats. Det beror naturligtvis på hur man tolkar detta. Kommer det att byggas ett tredje tempel där Guds fiende kommer att manifestera sitt slutgiltiga uppror mot levande Gud och hans vilja med Sion, det judiska folket och församlingen? Ingen vet med bestämdhet, det finns många tolkningar. Det kan ske på ett helt annat sätt. Men det är något man ska vara vaksam på och följa vad som kommer att hända i Israel och Mellanöstern.

+++

I Bibeln har templet varit ett genomgående tema, alltså den speciella plats Gud utvalde för sin egen närvaro. Israels historia handlade mycket om templet och den kris som följde efter att det första och andra templet förstördes, dels av babylonierna, dels av romarna. Judendomen har för alltid förändrats efter detta.

Man förlitade sig på Guds välsignelser, hans närvaro så länge templet stod där, något profeten Jeremia förkastade. Det räckte inte med det, folket måste också leva i enlighet med Guds vilja i förbundet.

Konskevensen av den utbredda avgudadyrkan blev så allvarliga att Gud dömde folket till att gå i exil, och templet förstöras. Han hade under långa tidet varnat dem för att tillbe de omgivande folkens avgudar, b la Baal och Astarte.  Profeterna gick till skarpt angrepp mot de avfälliga kungarna, och folket för den andliga otrohet mot Gud de var skyldiga till, och de moraliska följderna därav. Därför profeterade de också om den kommande Frälsaren, Messias, som skulle rädda dem från deras synder, ge dem ett nytt hjärta i det nya förbundet som skulle fullborda förbundet med Abraham och som byggde på tro, den rättfärdighet som kommer genom tro. Lagen hade sin tid och uppgift, men Guds frälsning är alltid av nåd i Bibeln, som människan får tro på , ta emot och hålla sig till i tillit och trofasthet.

Templet uttrycker just det speciella med Bibeln, att Gud efter syndafallet söker den förloraded mänskligheten för att kunna rädda den från synd och uppror, och själv kunna bo bland sitt folk. Därför finns temat hela vägen från det enkla tabernaklet i öknen , via de två stora templen i Jerusalem, till Jesus själv och de troende som genom Andens inneboende blir levande tempel åt Herren. Gud bor inte bara mitt bland sitt folk, utan i deras ande.

I Upb finns ingen tempel längre, för att Gud själv är där , och hans förlossade och helgade folk. Då behövs inget tempel längre.

Mer om det i nästa del.

Del VI

För att komplettera framställningen av templets betydelse återknyter jag nu till en av de viktigaste sammanhangen för att förstå den sista tiden och som kompletterar framställningen i b la Daniels bok, Uppenbarelseboken. Det handlar om det Paulus skrev i 2 Tess. Förväntningarna på att Herrens dag var nära i församlingen föranledde Paulus att reda ut begreppen och uppmana dem  att inte bli rädda och förvirrade. Det är också bland de mest svårtolkade verserna i Bibeln, precis som flera av de andra eskatologiska texterna. Därför kanske man kan ana att det finns en gudomlig avsikt med detta, att det inte ska vara helt glasklart. Vi får veta tillräckligt för att vara vakna över skeendet i stort och inte bedras, men detaljerna är dunkla. Det gäller särskilt v 6.

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.

Jag återkommer med ett specialstudium av v 6 längre fram eftersom det språkligt sett är speciellt och måste analyseras lite mer!

Det helt uppenbara är att att Jesus inte kommer tillbaka och Herrens dag inte kommer förrän samma avgörande tecken som Daniel, Jesus själv och Upb pekar på, blir en verklighet. Det är att laglöshetens människa träder fram, sätter sig i templet och utger sig för att vara Gud. Det blir möjligt genom avfallet , ἀποστασία apostasia.   Innebörden är att vända sig ifrån i uppror, överge. För att Antikrist ska kunna få makt den korta tid som blir hans har naturligtvis mycket måste förberedas under en lång tid. ”Laglöshetens hemlighet” var  verksam redan på Paulus tid, och den har fortsatt fram till våra dagar. I Bibeln talas det om olika slags mysterier, μυστήριον och ordet förekommer 27 ggr. Det betyder något som var fördolt. men som uppenbarats, avslöjats av Gud själv.

Ordet förekommer ett flertal ggr i Daniels bok, Han kunde ju med Guds hjälp förstå och tolka drömmar och deras för vanliga människor dolda budskap.

Det förekommer i evangelierna när det handlar om himmelrikets, Guds rikes hemligheter.

I Paulus brev handlar det dels om mysterier med Israels förhärdande, dels om Guds fördolda frälsningsplans alla aspekter som uppenbarades genom evangeliet. Jag återkommer till ett detaljstudium av begreppet framöver.

Vad gäller det som håller den laglöse, Guds motståndare, den sataniskt styrde Antikrist tillbaka, så finns det flera förslag, att det är församlingen, den helige Ande själv , lagen, det världsliga regementet, eller ärkeängeln Mikael.

Det är svårt när det bara finns detta enda bibelställe, Paulus tar inte upp saken någon annanstans i sina brev. Vad avfallet syftar på kan man också fundera över. Ordet apostasia förekommer bara här och i Apg 21:21.

I Matt 24:10 där Jesus förutsäger att många skall används ett annat ord σκανδαλίζω (skandalizō), som också betyder att avfalla från, stöta sig på något, bli  sårad. Det sägs i samband med att många kommer att bli förföljda och dödade, vilket naturligtvis kan väcka dessa reaktioner.

Men, hans framträdande förknippas även i dessa verser med templet, hur vi nu ska förstå det. Avgrundsdjupen i detta upproriska hömod som ska känneteckna den Laglöse är att han säger sig vara Gud och sätter sig i Guds tempel, vad nu det betyder. I denne person kulminerar det sataniska upproret som började i änglavärlden och som tragiskt nog spreds till människosläktet, som förfiftades av denna ursprungliga lögn: att vilja bli som Gud, bli Gud, men utan Gud själv. Synd är brott mot Guds lag,  och den laglöse skapar sina egna regler. Synd är överträdelse mot Guds vilja, att inte erkänna honom och hans ord som det högsta goda, sanna och rätta. Den laglöse kommer att få så mycket makt att han kan omkullkasta den moraliska och andliga ordningen som Gud uppställt för vårt bästa.

Vi har av nåd blivit frälsta genom tron på Jesus, som dog för vår synd och tillintetgjorde satans makt och döden,  blir födda på nytt av Guds Ande och delaktiga av gudomlig natur som Faderns adopterade söner och döttrar. Det är något helt annat.

Men den alternativa andligheten, nyandligheten proklamerar att människan är gud genom att upplysa henne om att hon är det, och genom övningar, affirmatoner, kontakt med andar bygga upp sitt högre gudomliga jag. Det är den urgamla lögnen, laglöshetens hemlighet som varit verksam från begynnelsen. Den går utanför de gränser Gud satt upp för sin skapelse  och gör människan till gud, till centrum. Antikrits tal är 666, människans tal i sin absoluta klimax av uppror, självcentrerat oberoende, otro och vägran att böja sig i ödmjukhet inför den sanne Guden, Skaparen och Frälsaren. Laglösheten visar sig ju också i tilltagande våld, respektlöshet, normlöshet, omoral, brottslighet, och en tilltagande förföljelse av krisitna över hela världen.

Därför kommer laglöshetens människa, fördärvets son, säkert att ha många gelikar och sympatisörer eftersom denna lögn om människans inneboende gudomlighet spridits under lång tid.

Det är så tydligt i vad Paulus skrev. Det har med vår relation till sanningen att göra, den sanning som finns i evangeliet.  9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Hur det antikristliga systemet har utvecklats och kommer att se ut återkommer jag till. Men här kan man läsa lite mer så länge: https://wordpress.com/post/alefochomega.com/2023

Ytterst handlar det därför om vem vad tillhör, vem man tillber och lyder. Det kommer att visa sig vilka val man gjort och gör, och hur man då förhåller sig till det stora bedrägeri som understöds av tecken och under för att förvilla. Den som förnekar att Jesus är Kristus, Gud kommen i köttet, den enda vägen till Gud, riskerar att bli bedragen, eller är redan bedragen. Det är antikrists ande, lögnens ande, som förnekar Guds frälsning.

Det enda säkra platsen är i Guds närvaro, att hålla sig till hans Ord och leva i ständig bön och tillbedjan. Vi har löften om att bli bevarade från allt det onda om vi håller oss nära Herren Jesus.

+++

Världshistorien kan beskrivas i imperiers uppgång och fall, maktstrider och krig. Det har format nationerna och historien, och gör det än idag. Folken drabbas hårt, ochfår i alla tider fått utstå svåra lidanden i krig och konflikter, under orättfärdiga och förtryckande härskare.

De syner Gud gav profeten Daniel om de stora imperier som skulle påverka judarnas situation, fick han långt innan de kom till makten. Daniel fick också en glimt av det himmelska rike som skulle bli en verklighet och som skulle krossa alla andra riken 7:9-15). Han fick vishet från Herren att tolka kung Nebukadnessars dröm som också visade att det efter de stora rikena skulle komma ett rike av ett helt annat slag (kap 2:44). Guds rike kom till jorden med Jesus Kristus och utbreder sig sedan dess på så sätt att det sprids till alla folk och nationer, och finns mitt ibland Guds folk och i våra hjärtan genom den helige Ande.

I GT varnade Gud sitt folk genom sina profeter för att de  inte höll sig till förbundet i tro och lydnad,  för att en dom skulle komma, vilket också skedde.  Det finns också många varnings-och domsord till grannfolken vilket visar att Gud haft full överblick i händelsernas kaotiska mångfald och ibland ingripit för att styra utvecklingen mot det som varit hans yttersta mål: att förbereda ett folk, ett land och en stad för sin egen Son, den utlovade Messias. På så sätt skulle ju hans Rike komma till jorden, så totalt annorlunda än världens till det yttre mäktiga imperier.

Jesus talade ju i sina liknelser om Riket, den minsta av alla frön, som sås i jorden och sedan växer upp. (Luk 13_18-29). Förutsättningen för att  Guds Messias skulle inta den eviga tronen i detta Rike som Kung,  var att dö.

Jesus svarade: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24 Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 

Att Jesus gav sitt liv för allas frälsning kan visserligen ses som den totala svagheten, att låta sig dödas av maktmänniskor som ett nederlag, och det föraktas av många, men det är i själva verket Guds överlägsna kraft. Han segrar genom sin rättfärdighet och sin utgivande kärlek.

18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.  20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Men när Jesus kommer tillbaka är det som härskare över alla och allt, som Herrarnas Here och Kungarnas Kung. Då förbleknar alla andra namn inför hans majestät , och alla fientliga makters inflytande upphör för evigt.

+

Gud och historien.

Gud har varit involverad i sitt folks historia och det som skedde när staten Israel bildades 1948 var naturligtvis i enlighet med Guds plan och lett av hans försyn. Judar hade, förskingrade som de var i nationerna, bett bönen ”Nästa år i Jerusalem” och hoppats på att någon gång få återvända till sitt land och sin huvudstad. De svåra politiska förvecklingarna när det skedde och än  idag är omöjligt att referera till här. Men det Gud gjorde för att förbereda för sin Sons ankomst första gången, har han gjort och gör också inför Kristi återkomst. Mitt i den komplicerade stormaktspolitiken och svårigheterna för människor på bägge sidor i en konflikt, verkar Gud rakt igenom allt detta för att fullborda sin plan, sin räddningsplan för alla folk.

Centrum för Guds historia är hans frälsningsverk genom Jesus. Under skiftande perioder och olika regimer i historien så har vi som troende alltid uppgiften att be för ledarskapet och på bästa sätt försöka leva som Guds ambassadörer på fientligt område. Vi vet att oräkneliga skaror har dött för sin tro för att de vägrade böja knä för någon annan herre än Jesus själv, och att förföljelsen har många ansikten; ateism, kommunism, olika dominanta religioner, militant sekularism och humanism, statsideolgier, dyrkan av totalitära ledare osv osv. Dessa riken är emot Herrens rike och hans vilja. De är i grunden antikristliga, emot eller iställer för, ett gudfruktigt, rättfärdigt styrelseskick. Men politiska ledare och  regimer kan vara mer toleranta och demokratiska, mer eller mindre fria från korruption, maktmissbruk .

Dock kan något gudsrike aldrig skapas av människor på jorden, det har alltid misslyckats p g a människans synd och svagheter. Det finns i vissa superkarismatiska kretsar osunda ideer om att församlingen redan nu har andlig makt att utöva även på samhälle och politik, att gudsriket redan manifesterats där. Men det är en helt främmande lära som inte står att finna i NT. Kristnas uppgift är att vittna och undervisa om Jesus, betjäna och hjälpa.  Guds rike är inte av denna världen och kommer först i sin fulla verklighet i och med Jesu återkomst. Sedan är det upp till var och en att engagera sig politiskt och /eller i samhällsfrågor som känns angelägna.

Det är en stor fråga om förhållandet mellan kyrka och stat och har förståtts på olika sätt genom historien, men det kan jag inte gå in på här.

Vi lever i en värld som är under fientliga makters inflytande,  andliga såväl som politiskt högst reella, och de kristnas väg går ofta genom betryck och lidande. Men vi vet att Herren är med sitt folk igenom allt, och att det bara är en tidsfråga innan hans rike blir uppenbarat. Under tiden tillhör vi honom, är redan medborgare i det eviga riket, och följer dess lagar. Vi fortsätter be för all överhet, för syskon som förföljs, för att missionsbefallningen ska fullbordas.

Nästa del ska handla om vad som kännetecknar den sista tidens globala antikristliga system som gör det möjligt för Guds motståndare att träda fram och dominera den korta tid han kommer att få. Många härskare har strävat efter totalt världsherrvälde men ingen har lyckats helt. I vår tid kan man behärska människors sinnen på ett helt unikt sätt genom Internet och den enormt snabba utecklingen av AI, artificiell intelligens. Vi är redan sammankopplade i stora datornätverk som fortsätter utvecklas och som alltmer används för övervakning och kontroll. Det pågår ett krig om sanningen, om fakta, om själva verklighetens beskaffenhet,  som det i och för sig alltid gjort, men med teknikens hjälp når det längre ut och djupare in i människors inre, och så otroligt mycket snabbare.

Forts. följer

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: