Det börjar med en tanke..1

 

 

 

Tre delar till att börja med, om vår tankevärld. 

 

 

 

Allt börjar i vår inre värld med tankar, som sedan i formuleras i ord, i språk i vid mening. Vi uttrycker våra uppfattningar,  tolkningar och förståelse av oss själva och vår omvärld i det talade språket men även i kroppsspråk. Det är en mycket komplicerad process som omfattar påverkan utifrån, egna bedömningar och viljebeslut i ett intrikat samspel mellan individ och omgivning , allt från den närmaste omgivningen till de stora tankeströmningarna i samhället.

 

Vi påverkas hela tiden och måste välja vad som verkar sant och rätt. Då beror det mycket på var vi hämtar vår information, vilket skapar vår verklighetsuppfattning. Det är viktigare än någonsin i vår värld att efterforska och bedöma sanningshalten i allt vi läser, i media, på sociala plattformar, inom humaniora och vetenskap.

 

Nu tror jag ju inte på postmodernismens befängda teorier om att det inte finns några fasta skapelsegivna kategorier och ingen objektiv sanning utan bara individuella tolkningar som är lika riktiga. Det finns fortfarande  oföränderliga sanningar  som vi kan vara säkra på. Vår kunskap och förståelse är visserligen naturligt nog relativ utifrån vår begränsade horisont , men det finns fakta vi alla kan, och måste, vara överens om för att livet och samhället ska fungera. Det finns fysikaliska lagar i universum, biologiska lagar för livet, moraliska lagar och objektiva normer som måste ligga till grund för våra liv. 

 

Vi har dessutom en säker informationskälla i Bibeln, där vi får en helhetsbild av Guds vilja med sin skapelse. Vi uppmanas också aktivt att söka hans visdom. Det klokaste vi kan göra är att inse att vi inte vet och förstår allt och att vi behöver hjälp att tänka sakligt och nyanserat.

 

+++

 

 

2e9ce39dfd

 

 

Allt började också en gång med en tanke, ett förslag i form av några ord som stod i strid med Skaparens egna ord. När de första människorna accepterade och tog emot orden som var lögn, slog de rot i människornas sinne och påverkade deras liv. Det har sedan dess varit en strid om sanningen.

 

 

När Jesus började sin offentliga tjänst inledde han med att säga : ”Omvänd er och tro evangelium.” Ordet för omvändelse på grekisk är μετανοεῖτε metanoeite, som betyder att ändra sinnelag, tänka om och därmed i praktiken även leva annorlunda. Vi tänker nämligen ofta fel om Gud, oss själva och världen. Jesu ord, Guds eget tilltal till oss innehåller den sanning vi behöver för att inte längre missa målet (  ἁμαρτία, hamartia= synd) utan komma rätt med vårt liv, i tankevärlden och i handling. 

 

Det första och viktigaste som återupprättas är relationen till Gud själv. Vi tänker om och förstår att vi behöver få rätt relation till Gud genom att tro på Jesus, som löste det för oss omöjliga problemet med vår synd och skuld.

 

När perspektiven vridits rätt och Guds tankar och ord fått utöva sitt välgörande inflytande på oss så mycket att vi alltmer renats från felaktigt tänkande, attityder och gärningar, ser vi annorlunda på verkligheten. Vi kan bättre hantera de komplicerade sammanhang vi ställs inför i vår vardag och får en klar riktningsgivare för vårt eget liv. Vi kan bedöma de mänskliga ideologier, religioner och idéer i tiden som omger oss utifrån ett absolut centrum: Gud och hans ord. Ingen blir färdig med denna process, den pågår hela tiden.

 

Vad gäller de fakta som talar emot varandra i kontroversiella ämnen, och den mängd information som slår emot oss dagligen, har vi ett ansvar att bedöma det så bra som möjligt och inte alltför snabbt ge efter för konspirationer, rykten, enkla lösningar. Vi får helt enkelt lära oss att tänka väl genom att rannsaka oss själva och förstå varför vi tänker som vi gör. Vad är motivet, avsikten, målsättningen. Det är ett både lärorikt och spännande äventyr att förstå både våra egna och andras sätt att tänka. Framför allt kan vi själva förändras genom att påverkas av Kristi sinne, hur Gud tänker och verkar. 

 

Här följer nog några bibelställen att tänka över..

 

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinneså att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. 

 

2 K0r 10: För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus6 och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig.

 

1 KOr 2: Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

 

 

rustningen

 

Del II

 

 

Så här ser vår hjärna ut!   Bilden är tagen från Ny Teknik. ”Hur hänger hjärnans olika delar i hop? Timothy Behrens använder avancerad magnetkamerateknik för att få svaret. Nu prisas han med Lennart Nilsson Award 2014.”

Ni kanske känner igen det här citatet? ”Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett öde.” (Charles Reade, brittisk författare).

Det är många filosofer och religiösa företrädare som sökt formulera råd och regler för hur man ska hantera och kontrollera tankelivet. Det handlar om att lära känna sig själv, att lära sig självbehärskning och att tänka och agera rationellt. Det finns många fina levnadsråd, mänsklig klokhet och livsvisdom att ta del av.

Vi är ju i hög grad det vi tänker. Som vi tänker, agerar vi, även om vi ofta påverkas av mer eller mindre primitiva reaktioner som svar på andras ord och gärningar.  Sinnesintryck och känslor, vanemässiga mönster spelar också en stor roll. Det är omöjligt att dela upp den komplicerade process som pågår i vår inre värld  i form av känslor, förnuft, vilja, samvete, minnen och överordnad livsåskådning, vilket formar tankar och förhållningssätt som leder till konkreta ord och handlingar. Men det  är hur som helst nyttigt att försöka betrakta sig själv lite utifrån och lära sig mer om hur vi reagerar, tänker och agerar, vad det beror på och vad som får oss att agera på det sätt vi gör. Många forskare menar att det till stor del är omedvetna processer som styr vårt beteende.

Det pågår en livlig debatt bland neurologer, filosofer, psykologer och biologer om hur hjärnas funktioner och medvetandet är relaterade och fungerar. Frågan om ” själen” är också kontroversiell. Det är omöjligt att gå in på det här.

+++

Bibeln är som alltid vår bästa resurs när det gäller att förstå oss själva. Den rymmer inte bara mänsklig livsvisdom utan hänvisar oss också till Gud själv med vars hjälp vi kan förvandla vårt tankeliv. Han själv har ju både den rätta diagnosen på våra problem och lösningen på  dem. Gud som skapat oss vet vad vi behöver för att fungera på bästa sätt, att leva i gemenskap med honom själv, i inre harmoni med oss själva, och i en försonlig attityd gentemot andra.

Paulus uttryckte detta i 1 Tess 5: fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. 

Paulus skriver vidare i Filipperbrevet 4: Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. 7 Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 9 Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er.     Guds frid, hans SHALOM,  är alltså en verksam kraft för oss troende. Mer om det i nästa del.      

   

Men först lite mer om Guds diagnos på de människor som ännu inte tillhör honom.Efesierbrevet 4Därför säger jag detta och varnar er i Herren: lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, 18 deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. 19 Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog.20 Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. 21 Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.

Det är hårda omdömen… Det har ju bevisligen funnits både moraliskt högstående och kloka mäniskor som försökt leva ett bra liv. Men nyckelversen här måste vara att ”de är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan.” 

Det grekiska ordet för okunniga är ἄγνοια (agnoia),  betyder att de saknar kunskap om Gud, vilket kan bero på att man inte hört om Gud, eller att när man hört evangeliet, inte velat tro och ta emot Jesus som Herre. Det beror i sin tur på det djupare problemet med alla människor, att man är förhärdad i sina hjärtan, dvs stolt, högmodig och ovillig att ödmjuka sig och erkänna sanningen om sig själv. Därför är man främmande för livet i Gud.. Det är bara en ödmjuk och sanningsälskande människa som kan ta emot nåd, förlåtelse och frälsning från Gud.

Hur filosofisk, förnuftig, klok  och religiös en människa än är kan hon inte förstå sanningen om vem Gud är. En oandlig, själisk människa leds och domineras enbart av sitt intellekt, sina känslor och sin vilja och försöker nå det gudomliga via sin själ. Det är bara den av Guds Ande pånyttfödda människan som kan förstå den andliga verklighet som Gud är. Den som tror på Jesus får rätten att kallas Guds barn och lär känna sin himmelske Fader. Att leva som en andlig människa med fötterna på jorden och med ett sinne som förnyas av Guds ord och den helige Ande, är att verkligen bli sig själv. Sanningen om vem Gud är och vilka vi verkligen är i förhållande till honom befriar oss på djupet. Mer om det längre fram. ”Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. 10 Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande utan Anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. 13 Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord✱. 14 En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

+++

Man var naturligtvis medveten om detta i det gamla förbundet och profeten Jesaja formulerade det så här:

Jes 55: Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar

och vända om till Herren, så ska han förbarma sig

över honom, och till vår Gud, för han vill gärna förlåta.

8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar,

säger Herren. 9 Nej, liksom himlen är högre än jorden,

så är mina vägar högre än era vägaroch mina tankar högre än era tankar.

Del III

 

 

Hur påverkar lögnen oss? Vi är ju skapade för att leva i sanningen så därför är den en oerhört förstörande makt, både på en rent personlig nivå och en kollektiv. Nu menar jag inte små vita lögner vi alla säger till någon för att inte såra om banala ting, eller att vi ibland avstår från att säga hela sanningen i vissa situationer, som ändå inte skulle ändra faktum. Vi gör det återigen av omsorg om andra. Här handlar det istället om vår inställning till sanningen om oss själva, om Gud utifrån ett bibliskt perspektiv, något som påverkar hela vår personlighet.

 

 

Det finns olika sätt att förstå vad innebär betyder i olika kontexter, som jag inte går in på här, vetenskapligt, filosofiskt, praktiskt, vardagligt osv. För att ge exempel på detta det länkar jag till denna artikel som ger en bra överblick och sammanfattning, skriven av Bength Gustafson, lärare, pastor, teolog.  https://svenskapologetik.wordpress.com/2019/02/06/varfor-just-kristen-sanning-del-2/.

 

 

Jag kan också rekommendera Krister Renard, pensionerad lärare i matematik och fysik. Här finns en bra föreläsning https://www.youtube.com/watch?v=zI8Zc2fX2gw. Hans hemsida är också läsvärd. Där kan man läsa om vetenskap och kristen tro på ett klargörande sätt.

 

 

 

Paulus har som redan omnämnts i tidigare inlägg mycket att lära oss om detta. Här ska jag titta på hans första kapitel i Romarbrevet, där han som jag förstår det beskriver människans och hela mänsklighetens väg från kunskap om den ende sanne Guden, Skapare, till avguderi och tillbedjan av det skapade, vilket i sin tur leder till mäniskans förfall. När man vänder sig bort från Skaparen och tillber det skapade förlorar man sin ställning som Guds avbild i renhet och höghet, till att bli lik det man tillber, de skapade tingen, de falska gudarna.

 

 

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

 

Psaltarpsalmen 19 uttrycker det så här:

Himlarna vittnar

om Guds härlighet,

imlavalvet förkunnar

hans händers verk.

3 Dag berättar för dag,

natt ger kunskap till natt,

4 utan tal och utan ord,

utan att man hör deras röst.

5 Deras röst  når ut över hela jorden,

deras ord till världens ände.

 

 

 

+

 

 

Detta är starka ord, som man får reflektera en hel del över. Men det handlar alltså om ett aktivt agerande, om att undertrycka sanningen, inte enbart förhålla sig  passivt likgiltig eller öppet intresserad med en vilja att ändra sig. Enligt Paulus är människan utan ursäkt för hon kan redan av hans verk i skapelsen veta att Gud är skaparen. Den uppenbarelse om hans osynliga egenskaper, eviga makt och gudomliga natur syns och kan uppfattas om man vill.

 

 

Paulus går sedan ännu längre när han hävdar att de inte prisade eller tackade Gud, trots att de kände till Gud. Den bibliska tanken är ju att de första människorna fick kunskap om Gud, men valde att undertrycka den sanningen och gå sin egen väg. Därigenom blev de förblindade av falska föreställnigar så att mörkret kom över deras oförståndiga hjärtan.

 

Gud hade ju sina vittnen från tidernas begynnelse och Bibeln berättar att kunskapen om den sanne Guden bevarades och efterlevdes av en del gudfruktiga människor. En man som Henok, som levde ett exeptionellt liv i gemenskap med Gud och togs direkt hem till Herren utan att dö, måste ha varit känd. Melkisedek är en annan, som bodde i Salem (senare Jerusalem) och var präst åt Gud den Högste långt före Abraham.  Noa blev också ett tecken för sin samtid.

 

 

Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan22 De påstod att de var visa, men de blev dårar 23 och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra✱. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

 

 

Det finns ingen möjlighet att tidsbestämma denna process rent historiskt. Denna text är en beskrivning av människans förfall till avguderi, synd, som har sin rot i hennes ovilja att erkänna det uppenbara, det man kan veta om Gud i skapelsen, att tacka och prisa sin Skapare. Det handlar om det fördärvliga människohjärtat som inte vill tillbe och lyda sin Skapare utan istället böjer sig för avgudar. Denna andliga otrohet mot Gud får konsekvenser rent konkret  i människans synd, vilket beskrivs i de följande verserna.

 

Det är alltså ett medvetet uppror mot Gud, mot det man vet om honom, som präglas av otacksamhet, brist på ödmjukhet och kärlek till sanningen, samt att egenmäktigt sätta sig själv i centrum och tillbe olika slags avgudar. Det finns många sådana, inte bara av trä, sten osv utan mer osynliga.  Så här sade Luther om vad en avgud är: »Din Gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en Gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och tro på den eller det som man sätter högst i tillvaron. Som jag ofta har sagt är det bara våra hjärtans förtröstan och tro som avgör vad vi har för Gud eller avgud«

Förtröstar vi på vår egen kraft, våra pengar och materiella ting, tankesystem?

 

 

 

 

 

+++

 

 

Det finns ett exempel i Apg 7 på hur t o m Guds utvalda folk faller för denna frestelse. Dessa verser är från Stefanus tal innan han stenas till döds för sin tro på Jesus som den förste martyren. Han var diakon i den första församlingen och en man fylld av ”tro och den helige Ande,  och ”nåd och kraft som gjorde stora under och tecken bland folket”.  Han går igenom historien och riktar hård kritik mot de religiösa ledarna. De är lika hårdnackade som sina förfäder, vilket han ger flera exempel på.  Herren hade befriat dem från slaveriet i Egypten genom stora tecken och under, men de glömde snabbt bort detta när de befann sig i öknen.

 

Det intressanta är att den rent konkreta situationen som bestod i folkets tillbedjan av guldkalven föregicks av en inre process, där egentligen all olydnad och allt avfall startar: i härtat. De ville vända tillbaka till Egypten i sina tankar, längtade absurt nog tillbaka till slaveriet där de åtminstone fick fisk, gurkor, meloner, rödlök, purjolök och vitlök !. De befann sig ju i prövningens stund när Guds utvalde ledare Mose var uppe på berget inför Herren för att motta lagen och budorden. De klarade inte av att vänta utan började klaga och krävde sedan av Mose bror Aron att göra en avgudafigur, i form av guldkalv. De omgivande folken tillbad många olika gudar och denna var en symbol för styrka och fruktbarhet.

 

Men våra fäder ville inte lyda honom. De avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten40 De sade till Aron: Gör oss gudar som kan gå framför oss! Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. 41 Och de gjorde vid den tiden en kalv, och de bar fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. 42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, som det står skrivet i profeternas bok: Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Ni bar Moloks tält och er gud Refans✱ stjärna, de bilder ni gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom Babylon.

 

När de vände sig bort från Gud, vände sig Gud bort från dem och utlämnade dem till avgudadyrkan. Det är samma tanke och formulering som vi mötte hos Paulus. Han kände naturligtvis till detta från 2:a Moseboken. 

 

Den viktiga lärdomen är återigen att allt börjar i sinnet i hjärtat, och den djupt rotade oviljan hos oss syndiga människor att älska och tillbe Gud allena och inte förtrösta på något skapat. Det är mer än en ovilja, det är en oförmåga att göra det. Därför behöver vi bli befriade, frälsta från våra förvridna perspektiv till att sätta Gud först och främst. Vad som sker när människan vänder sig från Gud, blir hon samtidigt öppen och mottaglig för avguderi och andligt bedrägeri.

 

 

Sanningen borde vara det viktigaste för oss , för som Jesus själv sade är det den som befriar oss. Han själv är ju Sanningen och därför har vår relation till sanningen direkt med personen Jesus att göra, med Gud själv.

 

 

 

Mer om detta i nästa inlägg

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: