Att leva av Guds ord. I-III.

 

unnamed

 

 

 

Jag inleder en ny serie om vad det innebär att leva av Guds Ord. Det kommer att bli ett par inlägg som tar upp olika aspekter av detta

 

Människan lever bokstavligen av Guds ord, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Rent faktiskt skapade Gud allt som finns genom sitt Ord och han uppehåller allt genom sitt Ord. I den mäktiga inledningen till Hebreerbrevet står det följande: 

 

 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.  3 Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

 

Dessa två verser sammanfattar Guds skapar-och räddningsverk. Han talade, dvs visade vem han är, och han skapade allt genom sin Son, Ordet (läs gärna de fyra första verserna i Johannesevangeliet för att se parallellen). Gud har inte lämnat oss okunniga om vem han är och vad han gjort genom historien, vilket hela Gamla Testamentet vittnar om. Han talade och verkade sedan på ett unikt i sin egen Son Jesus Kristus, genom vilken vi lär känna Gud på ett personligt och fullkomligt sätt. Jesus är ”utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild”. Han var med i begynnelsen när Gud skapade universum, allt skapades i och genom honom. Han gjorde sedan vad som krävdes för att utplåna syndens och dödens makt för vår skull och återvände sedan till sin Fader, där han inväntar stunden för sin återkomst till jorden i härlighet.

 

Gud uppehåller och bär sin skapelse genom samma Ord, och när tiden är inne kommer denna världen som vi känner den att förgå genom Guds förutbestämda vilja och ord, och Gud ska skapa allting nytt efter Jesu återkomst.

 

Vi kan  inte omfatta allt det Gud är och gör direkt, han är evig Ande som bor i helighetens och härlighetens ljus och vi är hans skapelse med alla begränsningar det innebär, och dessutom  Men genom hans talade och verksamma ord får vi del av det hantalat och gjort för oss.

 

Som troende lever vi av Guds Ord, som är Ande och liv. Genom det skrivna ordet i Bibeln får vi kunskap om vem Gud är och vägledning för vårt liv. Men det är ingen enbart teoretisk, torr kunskap utan så fyllt av liv som Gud själv ÄR liv, kärlek, härlighet, kraft, vishet, skönhet osv. 

 

De första människorna valde att inte leva av det Gud sade, vilket påverkade hela mänskligheten på ett förödande negativt sätt. Då anar vi hur avgörande det är att att tro på och vilja lyda hans ord. Livet hänger bokstavligen på det. Guds räddning kommer genom det evangeliets ord som predikas efter Jesu död och uppståndelse, vi hör och tror på det och får därigenom liv från Gud. Det påverkade också hela mänskligheten på ett överflödande positivt sätt: vi får var och en gå från slaveri under synden till frihet och rättfärdighet i Kristus, från andlig död till liv, delaktighet i Guds eget liv, från hopplöshet, meningslöshet, mörker, ensamhet, till ett levande hopp, mening, ljus och gemenskap med Gud och varandra. 

 

Jesus är ju Ordet som blev människa och talade till oss om den osynlige Guden, förmedlade hans frälsande kärlek och kraft i sin jordiska tjänst och gav uppdraget vidare till församlingen. Vi är lemmar i hans kropp idag som får förmedla detta livsavgörande Ord om honom.

++

Del I

 

unnamed

 

 

Här reflekterar jag över hur Jesus själv förhöll sig till Guds ord i den heliga Skrift.  

 

Citatet ovan kommer från frestelseberättelsen i Matteus evangelium, där Jesus efter sitt dop i Jordanfloden och innan han började sin offentliga tjänst, leddes ut i öknen av Anden för att prövas. Här ser vi hur Jesus agerade när han frestades av satan under sin 40 dagars fasta. Det finns en underliggande parallell till hur de första människorna prövades i sin tro och lydnad till Gud, och som som inte ens under gynnsamma omständigheter kunde stå fast i trons lydnad till sin Skapares ord. Jesus framställs ju som den andre Adam hos Paulus,  som var lydig sin Fader och hans vilja, ända till döden på korset, till skillnad mot den förste Adam, människan, som var olydig och trolös.

 

Tankarna går också till Israels folk och deras 40 år långa vandring genom öknen, en väg som egentligen inte skulle tagit så lång tid. Gud ville pröva dem och se om de höll fast vid hans ord efter att de sett de stora kraftgärningarna han gjorde för att befria  dem från slaveriet i Egypten. 

 

I Matteusevangeliet, som särskilt riktade sig till judar,  framställs Jesus som den nye Moses som under svåra omständigheter av prövning och satanisk attack, ändå  står fast i lydnad till Gud.  Därför fullbordade han alla profetior om den kommande Messias, som skulle bringa evangeliet, det nya förbundets ord till folket. Han är en förebild, eller själva uppfyllelsen av Guds vilja för Människan från begynnelsen, att älska och tjäna honom, leva av hans ord och i hans härlighets kraft.

 

Det är klart från många bibelställen att Jesus såg sig och sin uppgift utifrån Skrifterna, GT, och att han var sänd för att uppfylla dem. Det finns så många verser att jag inte kan ta med alla, men se t ex  Matt 5:17.18, Luk 4:14-21,  24: 13-22, Joh 5:31-46. 

 

Men prövning verkar vara oundviklig för alla, även för oss.. 

 

Här är texten från Matteus evangelium:
 
 
Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.” 4 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”
5 Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön 6 och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar, och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 7 Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud.”
8 Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet, 9 och han sade till honom: ”Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” 10 Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”
11 Då lämnade djävulen honom, och änglar kom fram och betjänade honom.
 
 
 
 
 
Här är  texten från Lukas evangelium:
 
Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden omkring i öknen2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var slut blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Om du är Guds Son, så befall den här stenen att bli bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.
 
5 Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken, 6 och djävulen sade: ”Dig ska jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. 7 Så om du tillber mig, blir allt ditt.” 8 Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.”
 
9 Sedan tog djävulen med honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens krön och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner härifrån! 10 Det står ju skrivet: Han ska befalla sina änglar att bevara dig, 11 och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten.”12 Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din Gud. 
13 När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.
 
 
 
 
+++
 
 
 
 
Jesus var fullkomlig människa och fullkomlig Gud, och hur det är möjligt kommer vi aldrig att fullt förstå. Det har inte funnits och kommer aldrig att finnas någon som Jesus,  samtidigt Gud och människa på ett fullkomligt . Teologer har försökt reda ut hur Jesu personlighet var sammansatt, men det är och förblir ett mysterium. Vi får förhålla oss till detta  i tro, tillbedjan och tacksam förundran. Vi prisar Gud för hans visdom och outrannsakliga storhet när han verkade i sin Son under hans tid på jorden. Vad vi kan förstå av de nytestamentliga texterna är att Jesus inte utnyttjade  sin gudomliga makt och härlighet under sitt jordeliv,  och att han erfor allt som en verklig människa, lidandet, förkastelsen.
 
 
 
 
 
 
Var så till sinnes som Kristus Jesus var:
 

6 Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte,

7 utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.

När han till det yttre hade blivit som en människa, 8 ödmjukade han sig

och blev lydig ända till döden –döden på korset.

 

9 Därför har Gud också upphöjt honom över allting

och gett honom namnet över alla namn,

10 för att i Jesu namn alla knän ska böjas,

i himlen och på jorden och under jorden,

11 och alla tungor bekänna

att Jesus Kristus är Herren,

Gud Fadern till ära.

 
 
Samtidigt erfor han enligt egna ord mättnaden i att uppfylla Guds vilja och sin kallelse att göra Guds vilja och utbreda Guds rike bland människorna genom att bota, befria, förkunna och undervisa människorna om sin Fader. Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk (Joh 4:34)
 
 
 
 
+++
 
 
 
 
När Jesus blev prövad och frestad i öknen var han underkastad samma villkor som vi , att lida och prövas i den här världen men ändå hålla oss till Guds ord i alla situationer. Han citerade särskilt verser från Femte Mosebok när satan attackerade honom, och använde inte sin gudomliga makt att näpsa honom på stället. Jesus var som sann människa  utlämnad åt andra människor, det religiösa ledarskapet, de romerska makthavarna, folkets attityd, lärjungarnas oförmåga att förstå honom, och även sataniska attacker. Han fick naturligtvis all kraft, all hjälp från sin Fader, men likafullt erfor han lidandet i konfrontationen med människor som var ovilliga att lyssna, omvända sig, och till sist i sitt offer på korset för vår skull. Han tog all synd på sig, ”blev gjord till synd, som Paulus uttryckte det, och för den ende rene, helige och fullkomliga människan Jesus måste det ha varit ett ohyggligt lidande. Men han älskade och betjänade till det yttersta, driven av samma kärlek och lydnad till Gud varje stund av sitt liv.
 
 
Hebreerbrevet: Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. 9 När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom, 10 av Gud kallad överstepräst på samma sätt som Melkisedek.
 
 
 
Därför står han själv s a s under Guds ord i Skriften här, han använder det som vapen mot den onde. Det är en stor tröst och uppmuntran för oss, att själva hålla ut i tron och bekännelsen under prövning och frestelse. Guds ord är vårt vapen, som det var för Jesus själv. Det är de villkor vi lever under i den här i världen, och ingen av oss undslipper lidande och konfrontationer.
 
 
 
 
+++
 
 
 
 
unnamed
 
 
 
 
 
 
Del III
 
 

Det finns en klar linje från GT till NT om villkoren för förbundsfolkets förhållningssätt till Gud. De ska leva av Guds ord sagt, ledas av det han sagt. Vi lär känna den Evige Guden, den upphöjde Herren, genom det han talat. Han har beslutat att göra sig själv känd genom sina ord och sina gärningar. Om inte Gud uppenbarat något av vem han är skulle vi inte veta något om honom. De viktigaste orden till Israels folk och som återkommer i nästan alla böcker i GT är uppmaningen att verkligen höra och ge akt på Herrens ord, vara trogen förbundet och inte tillbe andra gudar.

Vad betyder det i praktiken att leva av Guds ord? Att läsa och ständigt meditera över det så att det blir en del av oss. Enkelt uttryckt är det näring för vår andliga människa, som ger god hälsa och styrka, som bygger upp vår invärtes människa. Vi behöver äta närinsrik mat för vår fysiska kropp, få stimulans till själen genom naturen, kultur, kunskap osv. Men för själva inriktningen på vårt liv och dess djupaste innehåll måste vi ha vägledning från vår Skapare för att komma rätt. Vad är sant om Gud och oss själva? Hur kan vi lära känna Gud och leva i enlighet med hans vilja ?

Genom att läsa Bibeln kan vi förstå Guds sätt att se på världen. Med hans ord levande i vårt hjärta kan vi också ledas av hans Ande i våra personliga liv. Det är stort privilegium att Gud har velat kommunicera med oss på ett begripligt sätt. Det är naturligtvis människor som skrivit ner orden, men Guds Ande inspirerade dem. Därför är Guds ord Ande och liv, de förmedlar liv och ljus till oss. Mer om det i nästa inlägg.

5 Mos 30.Det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig, och det är inte långt borta. 12 Det är inte i himlen, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?” 13 Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: ”Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?” 14 Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.15 Se, jag lägger i dag fram för dig livet och det goda, döden och det onda, 16 då jag i dag befaller dig att älska Herren din Gud att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du ska leva och föröka dig och för att Herren din Gud ska välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. 17 Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, 18 så förklarar jag för er i dag att ni förvisso ska förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det i besittning.       +++         Paulus citerar fån detta bibelsammanhang i sitt brev till församlingen i Rom, kap 10. Han tolkar dem i ljuset av det nya förbundet i och genom Jesus Kristus. Så är det genomgående i de nytestamentliga skrifterna, det gamla förbundets skrifter förklaras i ljuset av evangelium.       Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror. 5 Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller buden ska leva genom dem. 6 Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem ska stiga upp till himlen? – alltså för att hämta ner Kristus – 7 eller: Vem ska stiga ner i avgrunden? – alltså för att hämta upp Kristus från de döda.Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. 9 För om du med din mun bekänner att Jesus är Herrenoch i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. 12 Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. 13 Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

 

 

 

 

 

Författare: gunjk

Några av mina stora intressen är att studera Bibeln och att skriva, dels teologiska reflektioner, men även poesi. Jag tar också gärna del av naturvetenskaplig forskning, och särskilt då i relation till kristen tro. Dessa olika aspekter kommer till uttryck på min hemsida, alefochomega.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Sentinel Apologetics

Med Bibeln i centrum från början till slut.

John Lennox - News & Events

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Svenska Evangeliska Alliansen

Med Bibeln i centrum från början till slut.

ONE FOR ISRAEL Ministry

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Med Bibeln i centrum från början till slut.

D.A. Carson Posts – The Gospel Coalition

Med Bibeln i centrum från början till slut.

Dr. Michael Heiser

Med Bibeln i centrum från början till slut.

What's Happening...?

helping you to know & to survive

%d bloggare gillar detta: