Höra och leva.

0002-0042_betende_haende[1]

 

”Böj ert öra och kom till mig! Hör, så får er själ leva!”. Jes 55:3. 

Gud ger denna uppmaning  genom profeten Jesaja. Det är två enkla meningar som rymmer stor rikedom och jag ska fundera lite kring dem.  Detta sammanfattar väl vad Gud vill att vi ska göra i en akt av ödmjukhet, uppriktigt sökande och en villighet att höra. Hörande och liv hänger ihop.

 

Hur får vi kontakt med den osynlige Guden, som är Ande?

 

Genom att höra och ta emot vad Gud säger, i sitt skrivna ord och genom människor som i olika sammanhang talar det, förkunnar det.  Ord bär och förmedlar information. Det finns alltid en sändare och en mottagare bakom ord, språk. Det är genom ord vi får höra talas om Gud , ”Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikade?..” Rom 10:14.

 

Det helt unika med kristen tro är att Jesus som vi tror på är uppstånden från de döda. Han lever och därför kan vi möta honom på ett personligt sätt. Många av oss troende kan vittna om en sådan erfarenhet, att vi mött och lärt känna den mest underbare personen i universum, Jesus.

 

Och om vi är villiga att ta emot, så föds vi av hans ord Jak 1 :18  : ”I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord,” .. , och lever av hans ord,  ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. .. Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. .. De ord som jag har talat till er är Ande och liv”. (Joh 6ff). 

 

Språk är fundament och funktion på alla nivåer i skapelsen. Det finns överallt och mänskligt liv utan språk är omöjligt. Vi lever i och av språket. Våra gener är kodade med DNA. Vår existens är beroende av kommunikation i bred mening. Den som inte kommunicerar, talar, lyssnar lever inte. Ord är immateriella men påverkar den materiella världen.

Den som inte kommunicerar med Gud, talar och lyssnar, lever inte på ett sätt som relaterar rätt till Gud. Han är vår Skapare. Han är vår Frälsare. Han bestämmer förutsättningarna för kontakt och gemenskap. Det är hans Son som är vägen till Gud och som förmedlar allt gott till oss. Liv och död hänger på att vi är villiga att höra, verkligen lyssna. Eftersom Guds ord är helt annorlunda än våra ord, eftersom de har liv och Ande i sig. De är skapande. De förmedlar det Gud är i sitt väsen för han är ett med sitt ord.

 

Man kan lyssna på andra röster, på andlig lögn och bedrägeri, men det leder bara till död.

 

Hur får vi ett andligt liv?

 

Så här säger Jesus ”Amen, amen säger jag er : Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet”. Den stund kommer, ja, den är redan nu inne. när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv”. (Joh 5:24 ff).

 

Det är Guds Son,  Jesus som är Ordet, det Ord som var från begynnelsen, genom vilket Gud skapade allt. Det är en oerhörd tanke och svår att begripa. Men samme Jesus som gick på dammiga vägar i Galiléen fanns i all evighet med Fadern innan de skapade universum med rum-tiden. Därför förmedlar Jesus som människa livet från Gud till oss, genom att bli människa och förkunna evangelium, och i konkret handling förmedla förlåtelse och läkedom från Gud.

 

Vi kan ha hans ord i vårt hjärta och låta det verka i vårt liv. Att ta till sig Jesu ord och genom hans Ande leva i hans gemenskap, är livets djupaste mening. Utan Jesus har vi inget verkligt liv från Gud och förblir andligt döda också i evigheten. Det betyder också att vi döms efter våra synder. Den som hört om denna obeskrivliga nåd, att Jesus tog vår synd och vårt straff men inte bejakar detta, är kvar i sina synder och kan inte gå in i Guds rike. I Guds rike av helighet, rättfärdighet och fullkomlig kärlek kan synden, ondskan och döden inte existera. Vi måste befrias, rädda från detta och bli Guds barn i den nya födelsen.

Låt oss alltså lyda Guds uppmaning att höra så att får själ får leva. Guds Ord är läkedom för vår själ. Det ger vägledning, visdom och kraft, liksom tillrättavisning, hopp och välsignelse. I tiden och i evigheten tillhör vi Gud, som vi är skapade för. Hans Ord är Ande och liv. Hans Ord säger att han älskar oss så mycket att Jesus dog och uppstod från de döda för oss, så att vi kunde få leva i gemenskap med honom.

 

Att höra Gud tala är att få liv i hela vår varelse och att fortsätta leva av hans ord.