Uppenbarelseboken. Översikt III.

Glaskonst

Jag använder inga teologiska facktermer när jag reflekterar över Upb. För mig är det mer intressant att utgå från det större bibliska perspektivet och försöka förstå texten utifrån sina egna förutsättningar. Vad är det som beskrivs i Johannes visioner? Hur hänger det ihop med övriga Skrifter? Jag återkommer ständigt till texten själv, eftersom mina försök att läsa kommentarer oftast inte kommer särskilt långt.

I ett senare skede är det väl oundvikligt att kommentera en del svårtolkade ställen, men jag fortsätter med viktiga teman i några avsnitt till innan jag går ner på detaljnivå. Det händer säkert att jag upprepar mig, men det är också ett sätt i processen att försöka förstå texten tills helheten klarnar och bitarna faller på plats.

+++

Vad som är tydligt är att gråzonerna försvinner i den sista stora uppgörelse som Upb. skildrar. Det är vitt eller svart som gäller, för eller emot den levande Guden och hans Son.

Det finns och har alltid egentligen funnits dessa två förhållningssätt, för eller emot. Det handlar om två olika vägar, Guds väg eller vår egen väg. De som går på den första är trons och lydnadens människor, Guds folk som lever i gemenskap med Herren. De är tillsammans Bruden, som levt i väntan på Brudgummens ankomst.

De andra är otrons och upprorets människor, som fyller det vakuum som uppstår i avståndtagandet från Gud och hans Ord med avfällighet, avgudar, filosofier, ockultism och magi, mänskliga världsbilder. De utgör tillsammans Skökan, som orenar sig med alla denna fördömda andlighet i uppror mot sanningen om Gud.

De två sädesslagen som vuxit tillsammans har mognat till skörd. Under livets gång är tillvaron oerhört komlex och svår. Vi präglas både av arv och miljö och kan ha mycket att kämpa med. Vi står inför många små val hela tiden och det kan ibland vara svårt att veta vad som är rätt. Men Gud känner oss bättre än vi känner oss själva och ser till motiv för vårt handlande och förstår alla våra personliga omständigheter.

Vad vi med all säkerhet vet är att Gud dömer rättvist, när han väger in allt detta. Den Gud som skapade hela universum och oss som moraliska varelser sände sin egen Son för att dels uppenbara vem HAN ÄR och visa oss vägen, dels för att ta vår synd på sig själv när han dog för oss på korset. Själva vår natur, vår fallenhet för egoism och synd, blev också friköpt från ”syndens och dödens lag” i hans försonande död och uppståndelse.

Jesus, som vet vad det är att vara människa, som lidit och frestats men övervunnit allt detta, ska döma oss. Det inger både sund gudsfruktan, stor tacksamhet och mycket lovprisning från vår sida!

Det viktigaste är och har alltid varit vad vi gör med evangeliet när vi väl fått höra det. Vem säger vi att Jesus är? Hur förhåller vi oss till Gud och hans ord? Det är det absolut centrala som vi har att förhålla oss till, som också definierar hur vi lever våra liv i tiden och evigheten. I Bibelns sista bok blir det så tydligt var vi haft vårt hjärta, för där skall också vår skatt vara. I den allra sista tidens omvälvande händelser och i Guds domshandlande finns inga ursäkter, bortförklaringar, gömställen längre. Människan kommer helt enkelt inte undan med hur man levt och vad man trott på.

+++

Vid läsningen av Upb. känner vi ju igen hur Gud verkade i GT, när han dömde farao och Egyptens avgudar för att befria sitt folk. Det Gud gör i sitt handlande är samtidigt antingen dom över sina fiender eller befrielse och räddning för sitt folk. Gud har haft ett stort tålamod med oss alla, med enskilda och med hela fok, för att så många som möjligt skulle älska sanningen och låta sig frälsas från den onde, som har hela världen i sitt våld.

Gud vill att alla ska räddas och evangeliet har därför predikats, snart över hela världen och till alla folk. Men sedan skulle änden, slutet komma, som Jesus sade. Målet för Guds handlande var ju hans eget Rike, där han tillsammans med Sonen och Anden ska regera bland sitt folk, i det rike som är hans i evighet. Församlingens tidssålder är över och Jesus kommer tillbka för att hämta sin brud till det efterlängtade bröllpet. Vi ska äntligen får vara med honom och se honom ansikte mot ansikte, friköpta från allt ont, all synd, all död.

Gud varnar alltid både sitt folk och världen om det som ska komma så att människorna hinner omvända sig och gå inte gå under i hans vrede. Så har det varit i alla tider, vilket Bibeln vittnar om. Gud har använt sina tjänare och det började med Noa och har fortsatt fram till våra dagar. Detta Guds handlande är förebildligt för vad som sker i det yttersta tidsavsnittet. Historien upprepar sig.. Om vi därför förstår hur Gud handlade i historien utifrån den bibliska uppenbarelsen, är det också lättare att känna igen hur Gud agerar innan Jesus kommer tillbaka.

Vi har levt och lever ännu i nådens tidsålder, när Gud väntar på att så många som möjligt ska hörsamma evangeliet och tro på Jesus Kristus till frälsning. Men snart kommer Gud att agera som den Helige domare han är för att till sist omintetgöra fiendens hela makt och låta sin Son träda fram i sin härlighet. Församlingen ska varna världen för vad som väntar, även om det inte alltid är så.

Men tiden tar slut och då är det Herrens Dag som nalkas. Han ska slutgiltigt döma sina fiender och förlossa sitt folk. Gud dömer för att han är rättfärdig, rättvis, nådefull och barmhärtig. Offret får sin upprättelse och den skyldige döms. Hans martyrer har ropat och vädjat om att Gud ska gripa in och befria dem under så lång tid. Synden och ondskan har nått sin absoluta gräns. Det är den exakta stunden i Guds kalender för Jesus att komma tillbaka till jorden.

Men för både offer och förövare har nådens källa varit öppen och är det än. Det finns tid kvar . Idag är frälsningens dag. Jesus dog för alla och Jesus blod renar från alla synd, för den som omvänder sig och bekänner honom som Herre.

upb

Det finns flera motiv och teman som återkommer. De mest uppenbara är att Gud skapade universum i begynnelsen genom sitt ord och uppehåller sin skapelse genom samma Ord. Han gör allting nytt och skapar en ny himmel och en ny jord efter de domssekvenser som skildras i kap 20. Striden förs också genom Ordet.

När Jesus kommer tillbaka i härlighet på den vita hästen skildras han b la på detta sätt: ..”och det namn han har fått är ”Guds Ord” .. ”och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira” (19:13-15). Det är och har varit hela tiden egentligen, alltså primärt en andlig strid om Ordet, vad som är sant.

Det är ju änglarna som genomför Guds domar på jorden, som vi ser i olika sekvenser från kap 8. Jesus bryter sigillen på den himmelska bokrullen som igångsätter hela skeendet (återkommer till detta) men det är i och genom det skrivna och talade Ordet som Jesus segrat och ska segra i ändtiden. Gud befaller och änglarna utför hans befallningar i kosmiska skakningar och katastrofer.

Guds plan med sin skapelse fullbordas: Han ska bo mitt ibland sitt folk och vi som tillhör honom får glädja oss i hans gemenskap och tjänst för honom. Han dömer och straffar sina fiender och frälsar sitt folk.

Det handlar om Guds suveräna rätt att utvälja vem han vill och i förlängningen av detta Jerusalems och Israels centrala roll i historien. Det finns ett andligt hat mot Guds utvalda folk, som manifesterat sig rent konkret under århundradena, och som också kommer att kulminera i ändtiden. Världens folk samlar sig mot Jerusalem och antisemitismen, som aldrig försvunnit, kommer tyvärr att öka.

Templet är också ett tema som löper genom GT och som jag återkommer till.

Ett annat är livets träd.

Livets träd och kunskapens träd är symboler för ett oerhört viktigt tema, som återkommer från början till slut. Hur förhåller sig människan till Gud och hans ord, de bud han gav oss och hur han vill att vi ska leva? Det är detta som definierar människans liv genom historien och som avslöjas på domens dag. Trons och lydnadens väg, eller otrons och upprorets väg. Det handlar i sin tur om vem som är Herre i vårt liv och som därmed bestämmer vad som är sant.

Gud ville att människan skulle äta av livets träd och ständigt vara beroende av honom själv för att få del av hans liv, visdom och växa till mognad.

Livets träd omnämns i kap 22:2 men kunskapens träd finns inte med i den nya skapelsen för att människan inte längre är i centrum. Det är inte hon som är herre och i sitt upproriska oberoende av Gud bestämmer hur verkligheten ska tolkas och hanteras.

Gud allena är Herre och symbolen med livets träd på sin plats i Guds värld betyder att människan funnit sin plats som hans söner och döttrar, som tjänare med ett ofattbart stort uppdrag, att regera som kungar (kap 22:5).

Jesus kan sägas vara livets träd. Han gav sitt liv på korsets trä och blev en förbannelse när han tog vår synd på sig, men Gud vände detta till liv och välsignelse.

+++

Det finns en Helig Ande från Gud, Han som ÄR Gud tillsammans med Fadern och Sonen, som, leder sitt folk enlighet med Guds ord. Han är Sanningens Ande, som leder oss in i hela sanningen om Jesus, som är vägen, sanningen och livet.

Det finns många orena andar som bedrar och drar människor in i allt större mörker. Det är Antikrist ande, som förnekar att Jesus är Kristus, Guds Son.

Det går tillbaka ända till den fallne ängel som med lögn bedrog de första människorna. Det hat och det förakt mot Gud som finns i den onda andevärlden rikas också mot Guds folk, både Israel och församlingen.

Det blir så tydligt i Upb. där detta hat kulminerar, som så mycket annat. Synden och gudsupproret kulminerar, uthålligheten och troheten hos Guds tjänare kulminerar. Antikrists ande, laglöshetens ande, som varit verksam från syndafallet, kulminerar och förkroppsligas i personen Antikrist.

Där förenas makt och våld med själisk manipulation och andligt bedrägeri, men under förevändningen av frihet för alla och mänsklighetens enande i tolerans och ”kärlek”.

Men det är en tolerans bara för dem som är med i hans system och som t o m hyllar och tillber honom som gud . Men Gud har redan uppenbarat hans sanna natur: han är ett vilddjur, vars mål är att stjäla, slakta och förgöra. Men många kommer att luras och bedras av hans karismatiska framtoning och hans lögnaktiga tal om fred.

Det finns förebilder i Bibeln och historien till denne person, som jag återkommer till.

Det är det storartade med denna bok, att vi redan vet vad som kommer att ske, och hur denne person är. Ingen vet vem det är, men i stort har vi fått hans signalement i de bibliska texterna så att vi inte ska bli bedragna utan stå emot allt han är och gör.

Den trogna skaran av Guds vittnen, som hållit fast vid Jesus och hans ord under alla lidanden, får sin belöning och salighet och evigt liv hemma hos Gud. De upproriska får sin förfärliga lön, i den eviga döden. Syndens lön är och förblir döden.

Som jag tidigare sagt agerar kanske Gud på ett särskilt sätt med Israel, de ohörsamma bland detta folk som in i det sista kommer att stå emot evangelium och hans Helige Ande. Om det tredje templet byggs i Jerusalem kommer många judar att välja fel igen och välkomna Antikrist som Messias.

Han är inte bara emot allt som Guds sanne Messias är och gjort utan vill även ta hans plats. Här kan övriga bibeltexter hjälpa oss att förstå och även hur historien rent konkret gestaltat sig. Tack vare de stora löftena Gud gett Israels folk har det funnits och finns en längtan efter Messias och de har tagit fel tidigare.

Här gäller det att läsa b la Sakarja och Daniel tillsammans med Upb. för att begripa detta.

Det finns olika meningar om saken och det är inte att undra på eftersom det är komplicerat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.